logo
fot. Idalia Skalska © Stawy Milickie

REGULAMIN

FOTOSAFARI

FOTOSAFARI

REGULAMIN WYCIECZKI FOTOSAFARI 

 1. Organizatorem wycieczki Fotosafari jest przedsiębiorstwo Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20.
 2. Do wzięcia udziału w Fotosafari uprawnia bilet normalny lub ulgowy zakupiony w Recepcji Hotelu Naturum. Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej w tym studentom, rodzinom posiadającym Dużą Kartę Rodziny oraz emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji uprawniającej do zastosowania ulgi. Pracownik ma prawo odmówić wydania biletu ulgowego, jeżeli uczestnik nie posiada ważnej legitymacji lub Karty Dużej Rodziny. 
 3. Uczestnicy Fotosafari przejeżdżają pojazdem elektrycznym bądź rowerami z przewodnikiem jedną z dwóch tras turystycznych: Staw Mewi Duży lub Staw Grabówka.
 4. Czas trwania Fotosafari wynosi 45-60 min. Podczas wycieczki przewidziane są postoje na obserwację ptaków.
 5. Godziny rozpoczynania się wycieczek Fotosafari ustalane są przez Organizatora i podane do publicznej wiadomości.
 6. Uczestnicy Fotosafari zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez opiekuna wycieczki.
 7. Uczestnik Fotosafari powinien: zapoznać się z niniejszym regulaminem, nie znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, wnieść opłatę za uczestnictwo w wycieczce.
 8. W trakcie Fotosafari zabronione jest: samowolne oddalanie się od wycieczki bez zgody opiekuna wycieczki, opuszczenie pojazdu w trakcie przejażdżki, spożywanie alkoholu pod każdą postacią, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, palenie tytoniu, pozostawianie śmieci, niszczenie zieleni oraz infrastruktury rybackiej, karmienie i płoszenie zwierząt, narażanie na nieezpieczeństwo siebie i innych uczestników wycieczki, głośne zachowywanie się.
 9. Podczas postojów przeznaczonych na obserwację ptaków obowiązuje zachowanie ciszy.
 10. Zabrania się zabierania psów oraz innych zwierząt domowych na wycieczkę.
 11. Organizator Fotosafari nie odpowiada za zagubione mienie uczestników wycieczki.
 12. Uczestnik Fotosafari odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz w mieniu Spółki Stawy Milickie S.A.
 13. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas wycieczki należy informować opiekuna wycieczki.
 14. Rodzic lub opiekun prawny bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostających pod jego opieką osób niepełnoletnich.
 15. Organizator Fotosafari zastrzega sobie możliwość zmiany godzin wycieczek wraz z odwołaniem wycieczki z powodu, niekorzystnych warunków pogodowych, oraz innych sytuacji niezależnych od Organizatora.
 16. Organizator Fotosafari zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na swojej stronie internetowej.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 18. Zakupienie biletu jest tożsame z akceptacją regulaminu wycieczki Fotosafari.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza niż 6 osób.

 

 

 

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015